SERVEIS INFORMÀTICS

Renting informàtic
per empreses

Moltes vegades les empreses tenen la necessitat de renovar el seu parc tecnològic i informàtic però no disposen del capital necessari per portar a terme aquesta acció.

Lana2 dóna solució a aquesta problemàtica a través dels seus serveis de renting informàtic.

Les avantatges del renting informàtic per a les empreses són molt clars:

  • No cal fer una gran inversió inicial.
  • Permet que el Departament Financer pugui fer una planificació de la despesa ja que oferim quotes fixes preestablertes.
  • Llibertat i flexibilitat per prendre decisions. El client decideix el període del renting i la quota a pagar i pot en qualsevol moment recalcular la quota amb l’adquisició de nous equips, ampliant o reduint el parc tecnològic en funció de les seves necessitats.
  • Avantatges fiscals: La inversió és deduïble en un 100%