Serveis Delegacions Multinacionals

Lana2, al servei de les principals multinacionals a Barcelona

Al llarg de la nostra dilatada experiència empresarial i gràcies a les certificacions de prestigi internacional obtingudes per la nostra empresa (MICROSOFT, GOOGLE, HP, CISCO, VMWARE, ITIL)  i al bon nivell d’anglès dels nostres tècnics, Lana2 cada cop es troba més present en les delegacions barcelonines de grans multinacionals.

Les delegacions de multinacionals són un perfil de client molt específic i diferenciat de la resta. No tenen departament d’informàtica in situ i s’ofereix de manera externalitzada i centralitzada a nivell europeu o mundial.

Això exigeix un perfil professional molt específic:

Elevat nivell de formació.

Coneixements tècnics superiors i especialització

Domini de l’anglès en tots els nivells

Gran adaptació als estrictes protocols de la multinacional.

 

A Lana2 ens adaptem a la modalitat que la multinacional hagi implantat en les seves delegacions. Ajustem els nostres serveis i el nostre pressupost en funció de les necessitats i els requeriments de cada client.

Ens diferenciem de les grans empreses de serveis del sector, perquè ens és molt més fàcil adaptar la nostra oferta al model propi de cada multinacional, amb un cost contingut.

Treballar amb Lana2 ofereix l’avantatge que el client coneix en tot moment el cost del servei i pot treballar amb un càrrega laboral proporcionada sense la necessitat de que estigui sobre dimensionada i té la tranquil·litat que l’èxit de la implantació dels sistemes informàtics i la continuïtat del servei està garantida en tot moment pels nostres professionals.

CONSULTORIA INFORMÀTICA

Lana2 ofereix serveis de consultoria tecnològica i especialitzada a les delegacions territorials de les multinacionals més prestigioses.

Les delegacions multinacionals són estructures complexes perquè sovint no tenen autonomia plena alhora de prendre decisions sobre inversió o funcionament.

Els nostres consultors informàtics fan un anàlisis de la situació actual del parc informàtic i de comunicació de la delegació respectant sempre les directrius i la manera de treballar de la multinacional, amb l’objectiu d’oferir la millor solució.

Fem compatible l’estalvi de recursos, l’obtenció de la màxima rendibilitat de la inversió amb les directrius marcades des de la central de la multinacional.

L’objectiu del nostre servei de consultoria informàtica és:

Analitzar la situació tècnica actual de cada delegació .

Proposar els escenaris d’evolució, els costos i el perquè de les nostres propostes.

Facilitar al client tots els elements de judici perquè pugui prendre la millor decisió.

Per això els nostres consultors realitzen un anàlisis o auditoria dels sistemes informàtics de la següent manera:

Anàlisi previ i objectiu de la composició i organització dels sistemes informàtics i tecnològics i de tots els seus processos tenint en compte la connectivitat dels sistemes i els programes amb les altres delegacions multinacionals de l’empresa.

Detecció dels punts forts i febles ( mancances i problemes) del s sistemes actuals.

Observació de les necessitats concretes de cada delegació.

Proposta de les solucions de millora i cost de la inversió.

Elaboració d’un informe amb la premissa d’aconseguir la màxima eficiència dels sistemes tecnològics i informàtics del client amb l’objectiu de rendibilitzar les inversions realitzades i optimitzar els recursos disponibles.

SERVEI DE RENTING INFORMÀTIC

Moltes vegades les delegacions multinacionals tenen la necessitat de renovar el seu parc tecnològic i informàtic però no disposen del capital necessari per portar a terme aquesta acció ja que els seus pressupostos venen determinats des de la central.

Lana2 dóna solució a aquesta problemàtica a través dels seus serveis de renting informàtic.

Les avantatges del renting informàtic per a les delegacions multinacionals són molt clars:

No cal l’aprovació de capital per una gran despesa d’inversió.

Permet que la despesa es divideixi en exercicis futurs ja que oferim quotes fixes preestablertes.

Facilita la llibertat i flexibilitat per prendre decisions. El client decideix el període del renting i la quota a pagar i pot en qualsevol moment recalcular la quota amb l’adquisició de nous equips, ampliant o reduint el parc tecnològic en funció de les seves necessitats.

Avantatges fiscals: La inversió és deduïble en un 100%.

SERVEIS D’INSTAL.LACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS

El servei d’instal·lació i gestió de xarxes de comunicació és un dels més demanats per les delegacions multinacionals degut a la necessitat d’estar interconnectats amb la resta delegacions i/o amb la central.

Lana2 ofereix a través de X Net la instal·lació i configuració de la xarxa de comunicació entre totes les oficines i ubicacions de la multinacional i la posterior gestió integral d’aquesta xarxa de comunicació.

Posem a la disposició dels nostres clients les eines necessàries perquè tots els equips informàtics de l’empresa estiguin connectats entre si ja sigui dins de la mateixa ubicació, a través d’internet o amb d’altres seus remotes.

Oferim un pla personalitzat a cada empresa que inclou:

Cablejat estructurat de xarxa que permet la interconnexió dels diferents equips.

Configuració dels comptes de correu corporatius i de la resta de sistemes de comunicació dins de l’empresa com de l’empresa amb els seus clients.

Configuració dels sistemes de seguretat necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions.

SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE

Sovint les delegacions multinacionals necessiten un software o aplicatiu amb unes funcionalitats que no troben en els productes existents en el mercat. Les plataformes multilingües són sovint difícils de trobar i per això cal una programació a mida.

Des de Lana2 solucionem aquesta problemàtica mitjançant el nostre servei de programació d’aplicatius a mida compatibles amb qualsevol sistema informàtic.

Programem i instal·lem el programari necessari per cobrir les necessitats de la delegació i l’integrem dins de la resta d’aplicatius que ja tenen.

Amb el nostre equip de programació oferim el servei de programació d’aplicatius a mida segons les necessitats del client.

Presentem un projecte de millora desprès de l’anàlisi de les necessitats específiques del client i el programari i les eines de les que disposa.

Programem els aplicatius i els implementem a l’empresa.

Formem al seu personal en la seva gestió diària.

Programem en l’entorn de programació més adequat per les necessitats de la seva empresa, tant en l’entorn Visual de Windows i App’s per a dispositius mòbils, com en entorn web basats en els estàndards PHP, ASP, etc.

SERVEI DE MANTENIMENT INFORMÀTIC

Lana2 és l’empresa especialista en el manteniment informàtic de moltes de les delegacions multinacionals que hi ha a la província de Barcelona.

Oferim un servei de suport informàtic ràpid, integral, especialitzat, econòmic i a mida de cada client.

Els nostres tècnics altament capacitats es desenvolupen en anglès i tenen experiència en treballar i adaptar-se a la normativa de cada delegació multinacional.

Oferim un ampli ventall de serveis en funció de les necessitats de cada empresa.

ASSISTÈNCIA VIRTUAL IMMEDIATA

ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT PRESENCIAL O IN SITU

ASSISTÈNCIA VIRTUAL IMMEDIATA

El nostre Help Desk és un sistema d’assistència virtual i immediata per solucionar al moment qualsevol incidència o problema que pugui sorgir amb els seus equips i sistemes informàtics.

És un servei de suport i assistència per a delegacions multinacionals per resoldre problemes dins de les seves instal·lacions i fer consultes sobre el funcionament del seu sistema.

Help Desk neix amb la voluntat d’estar sempre al costat del client donant resposta immediata només fent un click mitjançant un complert grup de professionals a la seva disposició.

El servei de Help Desk també s’ocupa de mantenir els sistemes informàtics en les òptimes condicions de funcionament, realitzant tasques d’assistència preventiva, avançant-nos als possibles problemes que puguin presentar-se per un incorrecte funcionament del sistema.

El Help Desk de Lana2 disposa, a més a més, d’un sistema avançat de seguiment d’incidències que permet gestionar qualsevol incidència de manera eficaç i tenir al dia l’historial de tots els sistemes informàtics de la teva empresa.

ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT PRESENCIAL

Servei de suport a usuaris en les instal·lacions del client.

L’objectiu de l’assistència tècnica in situ és proporcionar el recolzament i l’assistència tècnica necessària en el manteniments dels equips informàtics amb tècnics altament qualificats.

Avantatges:

Estalvi de temps i recursos en la selecció i contractació de personal propi.

Estalvi econòmic evitant despeses com la Seguretat Social dels seus treballadors.

Professionals altament qualificats: Disposem de professionals especialitzats que solucionaran de manera ràpida i eficient qualsevol incidència, alliberant al personal propi de l’empresa d’aquestes tasques.

Flexibilitat del servei en funció de les necessitats especifiques de cada moment, podent incrementar o disminuir el nombre d’hores o de personal que estan realitzant aquest servei.

Garantim que sempre té els professionals contractats al seu servei, sense absències per baixes, vacances o altres incidències.

Cobertura i assistència tècnica garantida amb Temps Màxim de Resposta (TMR).

A Lana2 oferim diferents tipus de contractes i serveis d’assistència i manteniment informàtic en les instal·lacions del client segons les necessitats especifiques de cada empresa:

Mitjançant el nostre contracte preferencial de manteniment informàtic garantim el manteniment i la reparació dels equips informàtics dels nostres clients.

Manteniment informàtic: Els nostres tècnics es desplaçaran unes hores a la setmana o al mes per realitzar totes les tasques de manteniment informàtic i garantir que els sistemes informàtics dels nostres clients estiguin sempre en condicions òptimes de funcionament.
Reparació dels sistemes i equips informàtics: En cas de qualsevol incidència o avaria dels equips informàtics ens comprometem a donar resposta mitjançant:
Assistència virtual immediata davant de qualsevol incidència o avaria en els equips informàtics, estacions de treball o servidors de l’empresa només amb un click des dels ordinadors dels nostres clients.

Servei permanent d’atenció telefònica per a incidències referides a problemes amb l’ús dels sistemes informàtics.

Desplaçament d’un dels nostres tècnics en cas necessari abans de 8 hores laborables en qualsevol incidència en els equips informàtics o de comunicació de l’empresa.

Solució de qualsevol incidència amb els servidors en un màxim de 4 hores en un servei ininterromput de guàrdia de 24h per als casos de caiguda del sistema.

Cessió d’equips de substitució equivalents per evitar l’aturada del servei en cas de que la reparació no sigui possible.

El servei outsorcing consisteix en la cessió de personal tècnic altament qualificat a les instal·lacions o oficines del client ajustant-nos a les seves necessitats.

És la solució definitiva per les delegacions multinacionals que es volen oblidar completament del manteniment dels seus sistemes informàtics i de comunicació sense contractar personal propi de manera permanent.

Amb el contracte Outsorcing oferim:

Auditoria tecnològica per analitzar els sistemes informàtics i tecnològics del client.

Consultoria tecnològica per trobar les millors solucions als sistemes informàtics de l’empresa. (enllaç als servis 1. Consultoria tecnològica)

Planificació i gestió dels equips informàtics i de comunicació de l’empresa

Gestió de projectes tecnològics, informàtics i de comunicació.

Manteniment de les instal·lacions i dels sistemes informàtics del client.

Instal·lació de sistemes tecnològics a tots els nivells.

Administració de xarxa.

Formació dels treballadors.

Avantatges del contracte Outsorcing:

Estalvi de costos en selecció de personal i manteniment en plantilla de personal tècnic altament qualificat, format i experimentat.

Estalvi de recursos humans al permetre la plena dedicació del personal propi a tasques de la seva categoria professional.

Actualització continuada dels sistemes i del software de l’empresa. Els nostres professionals coneixen de primera mà les novetats en productes tecnològics i els oferim una formació continua per tal que tinguin un elevat nivell de coneixement, en un sector que està en constant evolució.

Seguretat i confiança al tenir sempre els professionals contractats al seu servei, sense absències per baixes, vacances o altres incidències.

Cobertura i assistència tècnica garantida amb Temps Màxim de Resposta (TMR).

Preus molt competitius.

Amb el Pack Hores Lana2 ofereix un manteniment informàtic bàsic per a l’empresa a uns preus assequibles per tothom.

Avantatges Pack Hores Lana2:

Garantim personal tècnic propi al client amb el perfil tècnic sol·licitat.

Estalvi de recursos ja que aquest sistema permet al client oblidar-se de certes tasques o reforçar àrees tecnològiques que no pot afrontar per manca de capacitat operativa o de coneixements específics.

Flexibilitat i capacitat de resposta immediata al disposar del personal tècnic necessari en funció de les necessitats de cada moment.

Amb l’avantatge que els packs d’hores NO CADUQUEN.

No ho dubtis i contacta’ns ara!

Tel.: 93 844 47 55

Fax: 93 845 42 90

info@lana2.net
Ens pots trobar a:

c/ Jaume I nº19

08440 Cardedeu (Barcelona)

 

twitter-logo   linkedin_button   googlemapsico

Nom (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Assumpte

Missatge

Lana2 fa servir cookies per assegurar-nos que t'oferim la millor experiència a la nostra web.
Coneixer Mes
Ok